Ajatus tämän artikkelin kirjoittamiseen on tullut käytännön tarpeesta ottaa käyttöön riittävän ennakoiva malli yrittäjän ja yritysjohdon tueksi yrityksen toimintaedellytyksiä arvioitaessa. Yhtenä artikkelin tarkoituksena on laajentaa perinteistä talouspalveluiden näkökulmaa tuomalla esiin ja keskusteluun yrittäjien kanssa niitä puutteita, jotka voivat johtaa yrityksen taloudellisiin ongelmiin. Tällä tavalla on mahdollista löytää todelliset kehittämiskohteet, joilla on pidemmän ajan menestymisen ja onnistumisen kannalta merkitystä.

Taloudelliset luvut ovat lopullisia seurauksia omistajien, yrittäjän tai yritysjohdon päätöksistä. Päätökset tavoitteista, strategiasta, liiketoimintamallista, rekrytoinneista ja kehittämishankkeista vaikuttavat lopulta siihen millä tavoin yritys tulee kilpailutilanteessa menestymään.  Yrittäjä ja yritysjohto päättävät myös minkälaisella järjestelmällä toimintaa suunnitellaan, seurataan ja ohjataan. Suhtautuminen ja reagointinopeus toiminta- ja kilpailuympäristössä (PESTEL ja 5-Force) tapahtuviin muutoksiin vaikuttavat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä yrityksen menestymismahdollisuuksiin.

Pienemmissä yrityksissä päätökset on voitu tehdä omistajayrittäjän toimesta ja monesti myös yksin. Yrityksen kasvaessa omistajayrittäjän rooli muuttuu ja myös yrityksen johtamisen tulee muuttua. Johtamisen tulee olla ammattimaisempaa. Omistajan tärkeimpiä tehtäviä on valita riittävän ammattitaitoinen hallitus. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on valita riittävän osaava toimitusjohtaja ja laatia yrityksen kasvun ja kannattavuuden mahdollistava kilpailuetua tuova strategia. Omistajan tahtotila tulee tietysti tulla kuulluksi, mutta vision, strategian ja keskeisten kehityshankkeiden arvioinnissa ja valinnassa on hyvä olla mukana riittävän laaja-alaista osaamista ja kokemusta kasvun mahdollistamiseksi.

Miten mahdollisia pulmia voi ennakoida?

Yrityksen rahoituskriisin ennustaminen (Laitinen Teija, Laitinen Erkki K. Talentum 2004) kirjassa on kuvattu mielestäni riittävän yksinkertainen ja yleisluontoinen malli nopeaan analysointiin, jonka avulla voidaan ennakoida yrityksen riskiä ajautua taloudellisiin ongelmiin.

Kirjassa on kuvattu A-malli (Argenti, J, 1976,  Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, McGraw Hill), jonka mukaan ongelmiin ajautuminen lähtee liikkeelle liikkeenjohdon puutteista, jotka näkyvät tehtyinä virheinä toiminnassa ja tämän jälkeen sekä taloudelliset että muut oireet alkavat näkyä.

Ajatuksena on, että heikot taloudelliset luvut (oireet) ovat syntyneet hallitsemattoman kasvun, korkean velkaisuuden tai liian suuren projektin seurauksena (virheet). Virheet ovat taas syntyneet yrittäjän tai yritysjohdon tietojen ja taitojen kapea-alaisuudesta, heikosta laskenta- ja seurantajärjestelmästä tai liian hitaasta tai heikosta reagoinnista toiminta- tai kilpailuympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin (Puutteet).

Osa-alueet, joita A-mallissa arvioidaan ja pisteytetään ovat seuraavat:
(Yrityksen rahoituskriisin ennustaminen (Laitinen Teija, Laitinen Erkki K. Talentum 2004))

I PUUTTEET

Yritysjohto

 1. Itsevaltias toimitusjohtaja
 2. Toimitusjohtaja on samalla hallituksen puheenjohtaja
 3. Passiiviset hallituksen jäsenet
 4. Johdon tietojen ja taitojen kapea-alaisuus
 5.  Heikkotahtoinen talousjohtaja
 6. Keskijohdon vähäisyys

Laskentajärjestelmä

 1. Heikko budjettivalvonta
 2. Heikko kassavirtojen ennustejärjestelmä
 3. Heikko kustannuslaskentajärjestelmä

Suhtautuminen muutoksiin

 1. Heikko reagointi ympäristön muutoksiin

II VIRHEET

 1. Korkea velkaisuus
 2. Hallitsematon kasvu
 3. Liian suuri projekti

III OIREET

 1. Heikot tunnusluvut
 2. Taloudellisen tilanteen peittely
 3. Ei-taloudelliset oireet
 4. Kaikkien oireiden vakavoituminen lopussa

Olen itse käyttänyt mallia yrittäjävetoisissa yrityksissä ja monesti olen päätynyt johtopäätökseen, että hallitus- tai johtoryhmätyöskentelyä sekä johtamista tulee aktivoida ja tehostaa. Yrityksen kasvattamiselle tulee löytyä selkeä fokus ja askelmerkit. Omistajayrittäjän tulee pystyä luopumaan jossakin vaiheessa roolistaan ”pitää kiinni kaikista langoista- periaatteesta”, koska muutoin omistajayrittäjä on itse kasvun esteenä.  Toinen havaintoni on ollut, että laskentajärjestelmän toimivuuteen ja seurantaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Ei ole riittävän ennakoivaa taloudellista seurantaa ja kannattavuuden ja kassavirran seuranta on puutteellista.

Johtopäätöksenä voisi todeta, että yrityksellä tulee olla olemassaolon tarkoitus, kilpailuetua, kasvua ja kannattavuutta synnyttävä strategia sekä kykyä valita riittävän osaava, oppiva ja motivoinut henkilökunta toteuttamaan strategiaa. Vuorovaikutuksen lisääminen, avoin viestintä ja asiakkaiden kuuntelu ovat erittäin tärkeässä roolissa. Tulee kasvattaa sekä strategista että operatiivista osaamista. Koska omistajayrittäjä ei voi tehdä kaikkea itse, tulee löytää osaavat hallituskumppanit ja yhteistyötahot, joiden kanssa yrityksen kannattava kasvu mahdollistetaan.

Oheisesta linkistä löydät A-malliin liittyvän Excel-mallin, jonka avulla voit arvioida ja pisteyttää oman yrityksesi tilannetta ja riskitekijöitä. Arvioinnin perusteella löydät ne puutteet joihin on syytä kiinnittää huomioita kun yrityksellä on voimakas kasvutavoite.

Lataa Excel-malli ja ohjeet arviointia varten A-malli tästä.