Lähtökohtana mallintamiselle on hyvin dokumentoitu ja kuvattu liiketoiminta. Liiketoiminta on voitu kuvata liiketoimintasuunnitelman muodossa, yksityiskohtaisen liikeidean (mitä, kenelle, miten ja mielikuva) avulla tai käyttämällä uuden liiketoiminnan arvioinnissa esimerkiksi Business Model Canvasta tai Balanced Scorecard mallinnusta.

Taloudellisessa mallintamisessa luodaan teoreettinen esitys (malli) todellisesta taloudellisesta tilanteesta. Tämän matemaattisen mallin tehtävänä on kuvata yksinkertaistetussa muodossa rahoitusvaran, liiketoimen, projektin tai muun investoinnin tuottavuutta.

Yksinkertaistettuna sen tarkoittaa yksityiskohtaista kuvausta siitä millä tavoin yrityksen on tarkoitus ansaita rahaa tuottamalla asiakkaille lisäarvoa.Liiketoiminnan arvioimiseen vaikuttajat tuottomuuttujat tulee kirjata riittävän yksityiskohtaisesti mallin perustietoihin, jotta niitä voidaan käyttää herkkyysanalysoinnissa. Tuottomuuttujia voi sisältyä esimerkiksi suunniteltuun investointiin, tulojen osalta arvioituihin asiakasmääriin tai hintoihin ja kulujen osalta muuttuviin tai kiinteisiin kuluihin. Mallin rakentamisvaiheessa huomataan ne keskeiset muuttujat, joilla on suurin vaikutus taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kannalta. Samalla löydetään ne keskeiset muuttujat, joihin tulee kiinnittää erityistä huomioita johtamisessa ja kehityshankkeita valittaessa.

Miksi herkkyysanalyysit ovat merkityksellisiä?

Liiketoiminnan suunnittelussa tai investointien arvioinnissa syntyvää epävarmuutta pyritään pienentämään herkkyysanalyysein. Herkkyysanalyyseillä tarkoitetaan laskelmia, joiden avulla kuvataan kuinka vaihtoehtoiset oletukset eri tuottomuuttujissa vaikuttavat kannattavuuteen. Niiden avulla arvioidaan, milloin liiketoiminta tai suunniteltu investointi muuttuu kannattamattomaksi tai millä oletuksin kahdesta vaihtoehtoisesta liiketoimintamallista tai investoinnista toinen muuttuu kannattavammaksi kuin toinen.

Kun liiketoimintaa mallinnetaan, niin hyvin usein joudutaan palaamaan takaisin liiketoiminnan perusteisiin. Joskus joudutaan muokkaamaan liikeideaa, jos taloudelliset laskelmat eivät osoita riittävää omistajan haluamaa tuotto-odotusta, jota hän liiketoiminnalta tai investoinnilta odottaa. Tässä kohtaa laskelmista on siis merkittävä hyöty, jotta ei ajauduta umpikujaan tai kannattamattomaan liiketoimintaan.

Laskelmien tarkoitus on purkaa ja mallintaa liiketoiminta rahamääräiseen muotoon, joiden avulla arvioidaan suunniteltavan liiketoiminnan tai investoinnin realistisuutta ja pienennetään liiketoimintariskiä.

Olen mallintanut asiakkaiden liiketoimintaa yritysjärjestelytilanteissa, uusinvestoinneissa, liiketoiminnan suunnittelussa ja hinnoittelupäätösten tekemisessä. Laskelmien laatimisessa olen käyttänyt jo yli 15 vuoden ajan Invest for Excel – ohjelmaa.

Katso Invest for Excel -ohjelman esittely:

 
 

Taloudellisen mallinnuksen käyttöalueita:


 
Kuten ylläolevasta kuviosta ilmenee, niin kassavirtaperusteista liiketoiminnan mallinnusta voidaan hyödyntää moneen eri tarkoitukseen. Yhdessä Invest for Excelin ja CountMaster asiantuntijan avulla saavutetaan muun muassa seuraavia hyötyjä:

  • Yhdenmukaiset ja läpinäkyvät kassavirtaperusteiset laskelmat päätöksentekoa varten
  • Kokonaiskassavirta ja rahoituksen suunnittelu on hallinnassa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
  • Säästetään yrityksen avainhenkilöiden aikaa liiketoiminnan johtamiseen
  • Liiketoiminnan mallinnus ja investointilaskenta ohjaa yrityksen varat mahdollisimman tuottavaan käyttöön
  • Kriittisten tuottomuuttujien avulla saadaan selville keskeiset KPI- mittarit

Soita ja sovi tapaaminen asiantuntijamme kanssa oman liiketoiminnan mallintamiseen.