Neuvontapalvelut

Arvonkasvuohjelma

Arvonkasvuohjelma-
palvelumme

Yrityksen arvon kasvattamisen ymmärrämme muutosjohtamisen prosessina.

Näin avustamme sinua yrityksen arvon kasvattamisessa

Arvon kasvattaminen on systemaattista ja tavoitteellista tekemistä kannattavan kasvun ja kassavirran varmistamiseksi. Taloudellinen tulos eli yrityksen arvon nousu on seurausta yritysjohdon tekemistä päätöksistä ja hyvästä johtamisesta.
Lisätietoja palvelustamme saat lähettämällä yhdeydenottopyynnön tai soittamalla asiantuntijoillemme!

1 Lähtötilanteen arviointi

Lähtötilanteessa arvioidaan yrityksen toteutunutta kehitystä ja nykytilaa. Lähtötilanteen arviointi on tärkeää, jotta saavutetaan riittävän syvällinen ymmärrys yrityksen arvoon vaikuttavista ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Lähtötilanteen tuotoksena saadaan johdon näkemys yrityksen nykyisestä arvosta ja arvostusperusteesta.
Lue lisää
 1. Muutostarpeen tunnistaminen
 2. Yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät
 3. Yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristön analysointi
 4. Yrityksen taloudellinen analyysi (kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus)
 5. Yrityksen asiakasnäkökulman analysointi (asiakkaiden arvontuottamisen nykytila)
 6. Yrityksen sisäisten prosessien analysointi (asiakas-, toiminta- ja tuotekehitysprosessit)
 7. Yrityksen osaamisen analysointi (inhimillinen-, rakenne- ja suhdepääoma)
 8. Johdon näkemys ja valinta yrityksen nykyisestä arvosta ja arvostusperusteesta
 9. Muutosprosessin ja – johtamisen periaatteiden tunnistaminen

2 Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteen asettamisessa määritetään yrityksen tavoitearvo 3-5 vuoden päähän. Yrityksen tavoitearvoa varten tarvittavat mittarit asetetaan jokaiselle eri tasolle.
Lue lisää
 1. Päätetään tavoitearvo valitulla arvonmääritysmenetelmällä
 2. Perustellaan valittu tavoitearvo
 3. Määritetään kannattavuuden ja kasvun mittarit, joilla päästään tavoitearvoon
 4. Määritellään mittarit ja tavoitetasot asiakkaiden ja asiakashyödyn näkökulmasta
 5. Määritetään yrityksen sisäisten prosessien mittarit (ajurit/KPI)
 6. Määritetään yrityksen inhimillisen-, rakenne- ja suhdepääoman mittarit (ajurit/KPI)

3 Muutostarpeen arviointi

Muutostarpeen arvioinnin lähtökohtana on löytää nykytilan ja tavoitetilan välisen eron sekä asetettujen tavoitteiden (mittarit, ajurit/KPI) avulla ne yrityksen sisäiset tekijät, joiden tulee muuttua ja kehittyä tavoitetasoihin pääsemisen kannalta. Muutostarpeen arvioinnin jälkeen laaditaan yksityiskohtaiset ohjelmat, jotka liittyvät asiakas- prosessi- ja oppimisnäkökohtiin.

4 Kasvuohjelman toimenpiteet, mittarit ja seuranta

Kasvuohjelman toimenpiteet kuvataan yksityiskohtaisesti ja ajoitetaan siten, että kasvuvaiheen tavoitteet voidaan saavuttaa.