Yrityskauppa on järjestelyä, jossa yritys ostaa tai hankkii toisesta yrityksestä tietyn omaisuuserän sen liiketoiminnasta tai vaihtoehtoisesti koko yhtiön osakekanta myydään. Yrityskaupat ovat toisistaan eroavia tapauksia, monivaiheisia prosesseja. Prosessiin vaikuttaa niin yhtiömuoto, kauppakohteiden koko, kuin yrityksen toimiala.

Yrityskauppa on erinomainen tapa yrityksille kasvattaa liiketoimintaansa, hankkia uutta osaamista tai siirtyä uusille markkinoille.

Yrityskauppaprosessin yksi keskeinen tekijä on kauppahinnan määritys. Kauppahinnan määritykseen vaikuttavat yrityksen ja toimialan tulevaisuudennäkymät, yrityksen kannattavuus, tase ja monet muut tekijät. Arvon määritys onkin tulevaisuuden ennustamista (Seppänen 2017). Yrityskauppaprosessi ei toteudu ilman aktiivista johtamista. Menestyksekkääseen yrityskauppaprosessiin tarvitaan molemmilta osapuolilta ymmärrystä rahavirroista, vastuista sekä kauppaan liittyvistä veroista (Engblom 2016).

Yrityskaupan kulku voidaan pelkistetysti erotella kuuteen päävaiheeseen (PwC 2020, mukaillen). Luonnollisesti eri vaiheet eroavat ja riippuvat siitä, onko kyseessä myyjän vai ostaja. Alla oleva kuva havainnollistaa prosessin etenemistä. Käytännössä yritysjärjestelyn edetessä saatetaan kuitenkin palata aiempaan kohtaan tarkentamaan tai hakemaan vahvistusta käsiteltävään asiaan

(voit klikata kuvan isommaksi)
Yrityskauppaprosessin yksi keskeinen tekijä on kauppahinnan määritys. Kauppahinnan määritykseen vaikuttavat yrityksen ja toimialan tulevaisuudennäkymät, yrityksen kannattavuus, tase ja monet muut tekijät. Arvon määritys onkin tulevaisuuden ennustamista (Seppänen 2017). Yrityskauppaprosessi ei toteudu ilman aktiivista johtamista. Menestyksekkääseen yrityskauppaprosessiin tarvitaan molemmilta osapuolilta ymmärrystä rahavirroista, vastuista sekä kauppaan liittyvistä veroista (Engblom 2016).

Yrityskaupan kulku voidaan pelkistetysti erotella kuuteen päävaiheeseen (PwC 2020, mukaillen). Luonnollisesti eri vaiheet eroavat ja riippuvat siitä, onko kyseessä myyjän vai ostaja. Alla oleva kuva havainnollistaa prosessin etenemistä. Käytännössä yritysjärjestelyn edetessä saatetaan kuitenkin palata aiempaan kohtaan tarkentamaan tai hakemaan vahvistusta käsiteltävään asiaan

1. Valmistautumisvaihe

Ennen kuin myynti- tai ostoprosessissa voidaan edetä, on kummankin osapuolen harkittava omia motiivejaan, miksi haluan myydä tai ostaa yritykseni? Omistajien on hyvä miettiä tavoitteitaan tässä vaiheessa ja tehdä ne itselleen selväksi ja tämän jälkeen pysyä suunnitelmassa. Oman yrityksen myyminen ja sen hyväksyminen saattaa vaatia omistajilta pitkänkin pohdinnan joissain tilanteissa tai sitten päätös on selkeä.

2. Kontaktointi

Ostaja tai myyjä on yhteydessä valittuihin tahoihin ja tiedustelee toisen osapuolen kiinnostuksen tasoa lähteä viemään prosessia eteenpäin. Joissakin tapauksissa aivan keskusteluiden alussa voidaan sopia tehtäväksi salassapitosopimus liittyen yritysjärjestelyprosessissa saataviin tietoihin ja niiden hyödyntämiseen.

3. Alustava tarjousvaihe

Alustavassa tarjousvaiheessa ostaja pyytää kaikki tarvittavat tiedot ostettavasta kohteesta, tutustuu sen liiketoimintaan ja suorittaa alustavan arvonmäärityksen. Mahdollinen yritysjärjestelyn rahoitus on tässä vaiheessa hyvä hoitaa kuntoon. Tässä kohtaa ostajalla on kertoa myyjälle kauppahinta indikaatio, josta lähdetään neuvottelemaan.

4. Neuvottelut

Ostaja teettää tarvittaessa ostettavasta yrityksestä due diligence tarkastukset, joissa selvitetään ostettavan yrityksen liiketoiminnan taustoja tarvittavalla tarkkuudella. Neuvotteluiden edetessä tulee tarkastella, onko alustavassa tarjousvaiheessa tehty kauppahinta indikaatio paikkansa pitävä vai tuleeko sitä päivittää. Myös alustava integraatio suunnitelma on hyvä tehdä tässä vaiheessa ostavan tahon toimesta. Myyvän osapuolen näkökulmasta yrityskauppaprosessi on edennyt niin pitkälle, että ostajan sitouttaminen ja kaupan loppuun saattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

5. Kaupan toteutuminen

Viimeiseen vaiheeseen edenneissä neuvotteluissa ennen omistajuuden vaihdosta osapuolet laativat yksityiskohtaisen sopimuksen kaupanehdoista, sekä yritysten integraation aikataulu on hyvä kirjata myös sopimusehtoihin. Kun lopullisista ehdoista on pääsy yhteisymmärrykseen, siirrytään kaupan closing-vaiheeseen, missä yrityskauppasopimus allekirjoitetaan ja rahat, sekä yritystoiminta vaihtavat omistajaa.

6. Kaupan jälkeinen aika

Kaupan tekemisen jälkeen osapuolet aloittavat varsinaisen integraatioprosessin. Aiemmin tehtyjä päätöksiä laitetaan käytäntöön suunnitelmien mukaisesti. Kaupan jälkeen yrityksen johto, sekä henkilökunta odottaa muutoksia päivittäiseen toimintaan ja seuraa tarkasti onnistumista. Tässä vaiheessa yrityksen johdon aktiivisella viestinnällä on suuri merkitys integraation ja kaupan onnistumiseen.

Onnistunut yrityskauppa vaatii myyjältä ja ostajalta joustavaa yhteistyötä. Myyjän tulee olla tyytyväinen maksettuun kauppasummaan ja ostajan tulee olla tyytyväinen ostettuun yritykseen ja luonnollisesti kauppasumman tulee miellyttää, jotta yritystoiminta voi jatkua terveeltä pohjalta. Yrityskauppa on hoidettava täsmällisesti ja kaikista asioista tulee sopia ja tehdä asiat sovitusti, jotta vältytään tarpeettomilta riidoilta osapuolten kesken. Yrityskauppaprosessi on erityisesti myyvän yrityksen omistajille historiallinen tapahtuma ja siihen tulee suhtautua sen vaatimalla kunnioituksella ja arvokkuudella.