Pienyrityksiltä puuttuu usein sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työvälineet ja menetelmät. Hallitus ja toimitusjohtaja kuitenkin vastaavat myös pienyrityksissä riittävästä sisäisestä valvonnasta, jolla varmistetaan tilinpäätöksen oikeellisuus ja jonka avulla ehkäistään väärinkäytöksiä.

Pienyrityksissä sisäinen valvonta ei välttämättä ole yhtä muodollista ja järjestäytynyttä kuin suurissa yrityksissä. Yrittäjävetoisissa yhtiöissä omistajayrittäjä saattaa itse suorittaa valvontaa ja riskienhallintaa ilman mitään suunnitelmaa.

Tilintarkastaja toteuttaa ulkoista valvontaa, mutta osaltaan myös auttaa hallitusta, toimitusjohtajaa ja omistajayrittäjää havaitsemaan sisäisen valvonnan puutteita ja riskejä, jotka voivat heikentää yrityksen toimintaedellytyksiä.

Tilintarkastuksen kohteena on yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Osana hallinnon tarkastusta tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys sisäisestä valvonnasta pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet. Tilintarkastaja ei anna lausuntoa yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta, mutta on velvollinen tuomaan esille sisäisen kontrollijärjestelmän puutteet. Havainnoista joko keskustellaan yritysjohdon kanssa tai tuodaan ne esille muistion tai pöytäkirjan muodossa.

Tilitoimiston puolestaan voisi ajatella olevan controllerin ja avustajan roolissa yritykseen nähden. Tilitoimistolla on tiiviimmän yhteistyön vuoksi mahdollisuus havaita ja tunnistaa asiakkaan sisäisen valvonnan puutteita ja liiketoimintaan liittyviä riskejä tilintarkastajaa helpommin.

Asiakassuhteen alussa tehdään laajempia kartoituksia ja selvityksiä, joita pitää liiketoiminnan muuttuessa päivittää sopivin väliajoin. Parhaaseen tulokseen päästään kun sisäisen valvonnan tilaa ja riskien arvioimista tehdään yhdessä asiakasyrityksen kanssa esimerkiksi tarkistuslistan avulla. Tarkistuslistan ei tarvitse olla laaja, vaan ennemminkin keskustelurunko tilitoimiston ja asiakasyrityksen välillä.

Me Audittaressa haluamme omalta osaltamme auttaa tilitoimistoja havaitsemaan ja tunnistamaan asiakkaan sisäisen valvonnan puutteita ja liiketoimintaan liittyviä riskejä. Autetaan yhteistä asiakastamme onnistumaan ja menestymään liiketoiminnassa.

Lataa sivulta www.auditar.fi itsellesi ilmainen tarkistuslista asiakasyrityksen riskien kartoittamiseksi.