fbpx
+358 10 279 3550 info@countmaster.fi

Näin otat henkilöstötilinpäätöksen osaksi jatkuvaa kannattavuusseurantaa

19/12/2019

Seuraatko henkilöstön tunnuslukuja osana johtamistasi?

Asiantuntijaorganisaatiossa suurin menoerä on henkilöstöstä aiheutuneet kulut, jotka eritellään henkilöstötilinpäätöksessä virallista tuloslaskelmaa tarkemmalla tasolla. Henkilöstötilinpäätöksen tietoja voidaan käyttää apuvälineenä asiantuntijaorganisaation tuloksen ja kannattavuuden parantamisessa. Aktiivinen kuukausitason henkilöstön tilanteen seuraaminen antaa yrityksen johdolle mahdollisuuden ennakoida ja suunnitella henkilöstöstrategiansa, jolla se varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja kilpailukyvyn.

Henkilöstötilinpäätöksen tulee heijastaa yrityksen liikeideaa ja -strategiaa, joita vasten yritys määrittelee henkilöstötilinpäätöksen sisällön ja tunnusluvut. Muutamat yritykset julkaisevat henkilöstötilinpäätöksen osana virallista tilinpäätöstä. Henkilöstötietoja keräävät myös työnantajaliitot, eläkelaitokset ja työterveyshuollon palveluyritykset. Näin yrityksen johto voi verrata oman toimialan lukuja verrattuna muihin vastaaviin toimijoihin.

Saatko henkilöstötilinpäätöksen tiedot suoraan olemassa olevista järjestelmistäsi?

Olen taloushallinnon neuvonantajan työssäni havainnut, että monessa yrityksessä asiakkaista on kerätty tarkemmalla tasolla tietoja kuin omasta henkilökunnasta Työajanseurannan ohjelmisto, josta on liittymä laskutukseen, kuluseurantaan ja palkanlaskentaan, tarjoaa asiantuntijaorganisaatiossa valmista käyttöönotettavaa tietoa henkilöstötilinpäätöstä varten. Henkilöstön tunnuslukuja varten tulee niihin lisätä muutama ylimääräinen kirjanpidon tili tai laskentasääntö, hälytyksen raja-arvot sekä tietue tai kenttä. Tietojen automaattisessa keräämisessä ja raportoinnissa tulee huomioida, mikä on taloudellisesti kannattavaa.

Henkilöstötuloslaskelman kokonaiskuluista vähennetään henkilöstön uusiutumis-, kehittämis- ja rasittamiskulut ja verrataan asiantuntijatyöhön tehtyjä työajan kuluja nettomyyntiin. Henkilöstötase puolestaan kertoo henkilöstön arvon ja sen kehityksen. Henkilöstön arvoa kasvattaa osaamisen kehittäminen ja rekrytointi sekä työhyvinvointiin panostaminen. Negatiivinen kehitys näkyy vaihtuvuutena ja poissaoloina.

Huolehditko henkilöstösi työviihtyvyydestä ja työkyvystä riittävästi?

Motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö kasvattaa yrityksen tuottavuutta ja sitä kautta kannattavuutta. Yhteistyö työterveydenhuollon kanssa auttaa selvittämään työkyvyn tilaa sekä henkilöstökyselyt ja tavoitekehityskeskustelut puolestaan työviihtyvyyttä. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet niin työturvallisuudessa kuin henkilöstörakennesuunnittelussa kasvattavat yrityksen sosiaalista pääomaa.

Työnantaja kykenee henkilöstömittareilla ohjaamaan henkilöstöä oman toimintansa kannalta haluttuun suuntaan, jos näistä tunnusluvuista ensin neuvotellaan henkilöstön kanssa. Henkilöstö kannattaa pitää mukana toiminnan kehittämisessä ja samalla muistaa, että sisäisessä viestinnässä on aina parantamisen varaa.

Miten voimme auttaa sinua?

CountMasterin asiantuntijoidemme pitkäaikainen kokemus yritystoimintaa tukevien toimintamallien ja ohjelmistojen parissa takaa onnistumisen. Saat meiltä tarvitsemasi henkilökohtaisen asiantuntijan käyttöösi ja oikeat työvälineet kannattavuuden parantamiseksi.

Kokonaishenkilöstökulut

Henkilöstökulut

 • Palkat ja palkkiot
 • Sivukulut

Henkilöstökulut yhteensä


Uusiutumiskulut
 • Loma-ajan palkat
 • Lomaraha
 • Palkalliset saldovapaat
 • Lounassetelit
 • Sisäinen koulutus/perehdytys
 • Rekrytointikulut

Kehittämiskulut
 • Koulutusajan palkka
 • Koulutuskulut
 • Myynti- ja markkinointikulut
 • Virkistystoiminta & -setelit
 • Ennaltaehkäisevä työterveys

Rasittamiskulut
 • Vanhempainvapaan palkka
 • Sairaslomapalkat
 • Muut palkalliset poissaolot
 • Tapaturma- ja sairaudenhoitokulut
 • Työsuojelu- ja yhteistoiminta
 • Matka-ajan palkat
 • ./. KELA-korvaukset

Rasittamiskulut yhteensä

Henkilöstörakenne
 • Henkilötyövuodet (htv)
 • Henkilöstömäärä vuoden lopussa
 • Esimiesten osuus henkilöstöstä (%)
 • Henkilöstön keski-ikä (v)
 • Lähtövaihtuvuus-%
 • Tulovaihtuvuus-%
 • Jatkotutkinnon suorittaneiden osuus hlöstöstä %

Osaamisen kehittäminen ja rekrytointi
 • Koulutuspäivien määrä (pv/htv)
 • Koulutuskustannukset ilman palkkoja (€/hlö)
 • Ulkoisten rekrytointien määrä (kpl)
 • Hakijoiden määrä per haku (kpl)
Työhyvinvointi ja työajan käyttö
 • Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv)
 • Sairauspoissaolojen pituus (pv/tapaus)
 • Terveys-% (ilman sairaspoissaoloja osuus hlöstöstä)
 • Etujen ja virkistystoiminnan kustannukset (€/hlö)
Henkilöstömittarit
 • Toimintamenot yhteensä
 • Henkilöstökulut yhteensä
 • Henkilöstökulujen osuus toimintamenoista (%)
 • Matkakulut yhteensä
  Matkakulujen osuus toimintamenoista (%)
 • Kokonaistyöaika
 • Työssäolo-% (tehdyt työtunnit/kokon. työaika)
 • Tuottavuus (nettomyynti/hlöstökulut)
 • Poissaolo-% (poissaolo-h/hlöstön lkm kokonais-h)

9
Camilla Rissa
CountMasterin CFO ja Controller -palvelut
+358 45 110 4260
camilla.rissa@countmaster.fi